Regulamin Serwisu Zszywka.pl

 

Regulamin Serwisu Zszywka.pl

Użytkownik korzystając z serwisu Zszywka.pl oświadcza jednocześnie, że:

1. zapoznał się z Regulaminem Serwisu,

2. zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem.

  

  1. Definicje:

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu dostępny pod adresem www.zszywka.pl/regulamin

1.2. Serwis - serwis internetowy Zszywka.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://zszywka.pl, którego właścicielem jest SOHOSOFT Sp. z o.o. z siedzibą przy 
Aleje Jerozolimskie 123A/18 piętro​02‐017 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000323549, NIP: 1132757864, REGON: 141742063; który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści pod adresem www.zszywka.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.

1.3. Strony – Usługodawca i Użytkownik

1.4. Treść (Treści) – pliki graficzne, zdjęcia.

1.5. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzia celem przechowywania zamieszczonych Treści.

1.6. Usługodawca – operator Serwisu.

1.7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usług Serwisu.

1.8. Konto Użytkownika – konto, które każdy Użytkownik może stworzyć klikając opcję „Zarejestruj się”. 

1.9. Grupa Zszywka.pl – Grupa serwisów wydawanych przez  Sohosoft Spółka z o.o., a mianowicie: zszywka.pl, butik.com.pl

 

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

2.2. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza zgodę na postanowienia tego Regulaminu.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

2.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które nie ukończyły 18 lat.

 

3. Rejestracja Konta Użytkownika i przechowywanie danych:

3.1.  Aby zarejestrować Konto Użytkownika należy podać adres e-mail, dowolnie wybrany (wolny) login i hasło. Alternatywną formą formę logowania do Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook lub konta Google.

3.2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 

4. Zakres i warunki korzystania z Serwisu:

4.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści, jakie zostały zamieszczone przez Użytkowników.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

4.4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

• korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

• korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,

• nie zamieszczania Treści zawierających linki do innych serwisów w formie nie zaakceptowanej przez administrację,

• nie zamieszczanie Treści naruszających prawa autorskie lub własność intelektualną innych osób bez wyraźnej zgody autora/autorki umieszczanych Treści,

• korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę  i w przypadku szczegółowego oznaczenia źródła pochodzenia zamieszczonych Treści,

• zarządzania Treścią w sposób przystępny dla każdego użytkownika. Treści o tematyce erotycznej należy oznaczać przyciskiem "18+",

• oznaczania przyciskiem "18+" dodawane Treści o tematyce erotycznej,

• nie zamieszczania Treści o tematyce pornograficznej oraz samobójczej,

• nie zamieszczania Treści związanej z przemocą, w szczególności Treści przedstawiającej samookaleczenie się oraz Komentarzy nawołujących do przemocy w każdej postaci.

4.5. W przypadku niedostosowania się do powyższych wytycznych Usługodawca ma prawo do usuwania Treści, Komentarzy niezgodnych z Regulaminem jak również zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

4.6. Użytkownik, dodając zdjęcie ze strony internetowej, nie może w opisie grafiki zamieszczać odnośnika w postaci linku, ponieważ klikając w obrazek Użytkownik automatycznie zostaje przenoszony na stronę źródłową. Takie opisy z linkiem będą usuwane przez Usługodawcę serwisu. Nagminne zamieszczanie zdjęć z linkami w opisie może skutkować nałożeniem blokady na konto, a nawet usunięciem Treści oraz konta z serwisu.

4.7. Serwis Zszywka.pl nie pośredniczy w sprzedaży produktów. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zawarte transakcje ponosi użytkownik.

 

5. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści:

5.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, które zamieszcza, dysponuje:

• autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

• prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,

• prawami w zakresie wykorzystywania wizerunków artystów, wykonawców,

• prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów, wykonawców lub ich zespołów.

5.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

5.3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy, które:

• byłyby zamieszczone w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; oraz polegałyby na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia (tzw. nękanie),

• byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje,

• naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,

• naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

5.4. W przypadku roszczeń osób trzecich lub Użytkowników Serwisu lub notorycznego nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści czy Komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczania w ramach Serwisu Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jest on uprawniony do:

•usunięcia odniesienia do Treści czy Komentarzy, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,

•uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia, ponownego zawarcia Treści czy Komentarza w ramach Serwisu.

5.7. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesień do Treści, wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

5.8. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

5.9. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.7. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

 

6. Polityka prywatności w Serwisie:

Stanowi załącznik niniejszego Regulaminu - i jest dostępna na stronie Polityka Prywatności

 

7. Reklamacje

Reklamacje należy składać wysyłając maila na adres [email protected] wpisując w tytule wiadomości REKLAMACJA

 

8. Postanowienia końcowe:

8.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

8.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. 

8.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

8.7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu.

8.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2021 r.